VI UTFØRER OPPDRAG I HELE ØSTLANDET
ventertek_logo_ny_V2_72PPI

Betingelser

Innledning:

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer fra Ventertek.no. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet av Forbrukerombudet og lokalt tilpasset.

1. Avtalen

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.

Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

2. Partene

Selger

Firmanavn: Fjellfilter AS
Juridisknavn: Fjellfilter AS
Selges hos: Ventertek.no ( Ventertek AS )
E-post: post@ventertek.no
Organisasjonsnr.: 832323632

Postadresse: Hadelandsvegen 2189, 2750 ROA

Kjøper er den person som foretar bestillingen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

Alle priser hos ventertek.no er oppgitt i NOK.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

VIPPS betaling for abonnement

Når du har valg filtret du ønsker, så har du mulighet til og velge VIPPS som betaling alternativ. Dette betaler du veldig enkelt via vipps sin betalings vindu via mobilens vipps app.

6. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Normalt blir ordre sendt innenfor 48 timer. Leveringstiden er deretter 3-6 virkedager.

Vi bruker PostNord, Posten og Helthjem. Kommer an på hvem du velger.

Leveringstid

Vi gjør vårt beste for å sende din bestilling så snart som mulig.

Når vi har mottatt din bestilling sender vi deg en bekreftelse om dette til din epostadresse. I hektiske perioder må du dessverre beregne et par dagers forsinkelse. Det kan dessverre også oppstå uforutsette ting som forsinker levering. I følge forbrukerrådet skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden, om ikke annet er avtalt mellom selger og kunden.

Uavhentede pakker

Husk at du må hente pakken din innen 14 dager! Etter dette vil varene automatisk sendes i retur av Posten eller PostNord.

Dersom du unnlater å hente bestilte varer, vil det tilkomme returfrakt (noe som er langt dyrere enn vanlig postgang).

Ventertek kan i tillegg fakturere deg for et gebyr. Dette gjelder også for filter avtale.

Angre på kjøpet

Om du angrer på kjøpet, ber vi deg ta kontakt med oss så snart som mulig på telefon eller e-post og sende angrerettskjema tilbake til oss så snart som mulig, og innen 14 dager.

7. Frakt

Fraktkostnaden er fast og utgjør 99 kr. Denne kostnaden vil bli lagt til det totale beløpet ved utsjekking. Kunden skal være oppmerksom på denne kostnaden før fullføring av kjøpet.

8. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

9. Reklamasjonsrett

I henhold til gjeldende lovverk gir vi våre kunder en reklamasjonsrett på 2 år. Dette betyr at kunden har rett til å reklamere på produkter som viser seg å være mangelfulle eller defekte innenfor denne perioden.

10. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake.

Ta kontakt med oss før du sender varen!

Varen skal ikke sendes i retur før det er gjort en avtale med Ventertek.

Du vil få informasjon om hvor varene skal sendes, og eventuelt et nummer returforsendelsen skal merkes med.

Om varen returnes uten avtale, kan det tilkomme gebyr utenfor vår kontroll. Dette gjelder også pakker som er returnert uten å være hentet ut (uavhentet)

Varer som ikke kan returneres

Om varen er brukt, originalemballasjen er skadet eller om varen mangler medfølgende lapper, manualer, bruksanvisninger etc. godkjennes ikke returen og vi sender varen tilbake til deg.

Unntaket er om varen leveres i en forpakning som ikke er mulig å åpne uten å skade forpakningen, f.eks. blisterpakning. Da har du som kunde rett til å åpne forpakningen for å prøve varen uten at du mister returretten.

Tilbakebetaling

Etter vi har mottatt varen(-e) og godkjent returen, tilbakebetales beløpet innen 14 dager fra vi mottok returen. Har du bestilt med faktura, må denne betales i sin helhet, og beløpet vil bli tilbakeført fra fakturaforvalter.

11. Forsinkelse og manglende levering – kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

12. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

13. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske  utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18  år.

14. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

15. Personopplysninger

Ventertek Nettbutikk er behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan Ventertek, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Følgende aktører har behov for personopplysninger i forbindelse med kjøp hos oss:

1. Visma e-accounting (for regnskap)

2. Bambora (for behandling av kortinformasjon, VISA, MASTERCARD, m.fl)

3. Lindorff (for betaling via faktura)

Kunderegister ligger i wooCommerce nettbutikk, kryptert på norsk server hos PROISP.no

Vi anbefaler at du regelmessig leser gjennom Personvernerklæringen slik at du skal være klar over hvordan og hvorfor vi behandler personopplysninger i forbindelse med salg og eventuell opprettelsen av brukerkonto, samt hvilke rettigheter du som kjøper har i forbindelse med slik behandling. Ved endringer i Personvernerklæringen vil alle registrerte brukere få beskjed, og oppdaterte salgsbetingelser vil bli offentliggjort på våre nettsider.

Vi kan på oppfordring slette alle dine data hos oss. Vi gjør oppmerksom på at dette kan medføre uforutsette komplikasjoner ved senere kjøp.

16. Filteravtale

Du vil få 5% og 10% rabatt ved og ha filteravtale hos oss. Dette velger du ved bestilling. 

Filteravtale med bankkort

Ved kjøp av filter avtale med kort, så vil du automatisk bli trukket av kortet når neste filter levering skjer. Du vil få et varsel på epost når dette vil skje. Du kan selve skru av fornyelse via «Mine filteravtaler» velg deretter avtalen og trykk på «Auto» ( dette skrur av auto fornyelsen, du kan også endre betalings valg)

Ønsker du ikke filteret likevel, så kan du kontakte oss denne dagen det skjer, så stopper vi ordren og du får penger tilbake på kortet.

Blir ordren sendt, så følger du vår retur ordning.

Filteravtale med faktura/vipps

Ved faktura/vipps vil du få et varsel når neste filter levering skje, her får du en epost med en link, hvor du betaler for leveringen. Her kan du velge og betale med kort, vipps eller faktura. ( du blir da sendt til vår kassa i ventertek og betaler som vanlig via vår kassa løsning )

Ønsker du ikke filteret likevel, så kan du kontakte oss denne dagen det skjer, så stopper vi ordren. Eller du unngår og betale denne, og denne blir kansellert løpet av noen dager. 

Hvordan finner jeg info om avtalen min? ( dato, historikk og betaling )

Ved og logge inn på «Mine filteravtaler» og velge den avtalen det gjelder. Her finner du all informasjon om avtalen du har.

Hvordan administrere jeg avtalen min? (Stoppe, pause, betaling og endre filter)

Ved og logge inn på «Mine filteravtaler» og velge den avtalen det gjelder. Her kan du administrere avtalen din på alle måter. 

Filter levering

Filtrene blir ikke sendt fra oss før de er betalt via betalingsløsningen våres.

Det kan ta opp til 2 uker før vi sender filter til deg via filteravtalen. Men normalt sender vi dette løpet av 2 dager. + frakttid via postnord eller posten.

Filteravtalen har ingen bindingstid og avtalen kan sies opp når som helst ved å kontakte oss. Eller gå inn på «Mine filteravtaler» og trykke på stopp eller pause.

Retur og angrerett: Det vises til betingelser under punkt 8.

Uavhentede pakker: Det vises til punkt 6. Dersom du unnlater å hente pakken, vil det tilkomme returfrakt (dette er dyrt, og utenfor vår kontroll). Ventertek kan i tillegg fakturere deg for et gebyr. 

Vi gjør oppmerksom på at våre priser justeres årlig, dette blir du varslet om via epost.

17. Avslutning av abonnement

Kunden har rett til å avslutte abonnementet når som helst. For å avslutte abonnementet, logg inn på «Min Side», naviger til «Mitt abonnement», her kan kunden trykke på avbestill, og abonnementet avsluttes. Det er kundens ansvar å følge denne prosessen for å avslutte abonnementet.

18. Konfliktløsning

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.